CertifikatiHACCP certifikat


HACCP je sistem sigurnosti u proizvodnji i prometu hrane koji omogućava kontinuirano nadgledanje cjelokupnog lanca hrane, pri čemu se sam sistem zasniva na prevenciji neželjenih rizika.U pekarstvu, zdravstvena sigrnost je od presudnog značaja, jer se pekarski proizvodi nakon pripreme stavljaju u promet i kao takvi konzumiraju, bez ikakvog daljnjeg tretmana.

ALGORITAM INŽENJERING je istrajan u nastojanjima da ispuni očekivanja svojih klijenata, radi čega je početkom 2008. godine odlučio implementirati sistem upravljanja zdravstvenom sigurnošču zasnovanom na principima HACCP-a.

Kada smo certificirali proizvodnju zasnovanu na principima HACCP-a?
Od januara do juna vršena je uspostava zahtjeva i principa Dobre higijenske prakse (DHP) i Dobre proizvođačke prakse (DPP). Početkom jula 2008. gopdine urađena je validacija i verifikacija – internaprovjera HACCP sistema. Na osnovu rezultata internih provjera zaključeno je da je urađena svapotrebna dokumentacija i da se sistem uspješno implementira. U oktobru 2008. godine njemačka certifikacijska firma TÜV iz THÜRINGEN-a je poslije izvršenog eksternog audita dodijelila Certifikat za sistem upravljanja prema Codex-u Alimentarius-a čime je dokazana usklađena primjena po pravilniku HACCP sistema.

Na što smo posebno ponosni u vezi sa certifikacijom?
ALGORITAM INŽENJERING je među prvim pekarama, ako ne i jedini, u regiji sjeveroistočna BiH, koji je implementirao i certificirao sistem upravljanja zdravstvenom sigurnošću zasnovanom na principima HACCP-a, čime smo osigurali zdravstvenu sigurnost svojih proizvoda prema modelu od «njive do trpeze». Dokazana reputacija na tržištu zasnovana na kvalitetu proizvoda proizvedenih u skladu sa principima HACCP-a garancija su da možemo udovoljiti najsuptilnijim zahtjevima kupaca, što nas čini poželjnog dobavljača za sve kupce pekarskih proizvoda.

Šta smo uradili da bismo udovoljili primjeni principa HACCP-a?
Izvršili smo obuku svih uposlenih o značaju i važnosti pravilnog održavanja higijene i sanitacije kroz principe Dobre higijenske prakse i Dobre proizvođačke prakse.
Izvršili smo sve neophodne radove na objektima, u proizvodnim pogonima, te izgradili novesanitarne koridore za osoblje.
Uspostavili smo proces efikasne kontrole proizvodnje pekarskih proizvoda. Pored finalne kontrole gotovih proizvoda uspostavili smo dodatnu kontrolu procesa proizvodnje krozneposrednu mikrobiološku analizu okruženja.
Izradili smo četiri studije čija primjena garantira trajno održavanje proizvodnje usklađene sa pravilnikom HACCP-a.
Izradili smo procedure koje će nam olakšati održavanje sistema zdravstvene sigurnosti proizvoda u budućnosti, a to su: PPH-01– Procedura za čišćenje i održavanje kruga, PPH-02– Procedura za čišćenje instalacija, PPH-03- Procedura za higijene opreme i pogona;PPH04- Procedura za dezinsekciju i deratizaciju; PPH-05- Procedura za higijenu zaposlenih; Procedura za uspostavu HACCP studije; Procedura za sljedivost proizvoda; Procedura za povlačenje proizvoda; Procedura za proizvodnju pekarskih proizvoda;Procedura za upravljanje neusaglašenim proizvodom; Procedura za korektivne mjere;Procedura za preventivne mjere.

Kome smo zahvalni za podršku u procesu implementacije HACCP-a?
Implementaciju HACCP sistema prema principima Codex Alimentarius-a podržala je European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) kroz projekt Business Advisory Services (“BAS”) i Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije BiH, na čemu im menadžment i zaposlenici preduzeća «Algoritam-inženjering» izražavaju veliku zahvalnost.

Koristi od implementacije HACCP–a:
Kontrolni parametri se lako nadgledaju
Troškovi su manji, jer je to dio postupka
Rad se kontrolira na licu mjesta
Postojeće i predviđene opasnosti i rizici se mogu identificirati i otkloniti
Korektivne mjere se poduzimaju prije nastanaka ozbiljnih problema, “proaktivno”
Osoblje je uključeno u brigu o zdravstvenoj sigurnosti proizvoda
Zdravstvena sigurnost proizvoda uvodi se već u fazi razvoja proizvoda
Sposobnost prihvaćanja uvedenih promjena kao npr. napredak u primjeni nove opreme, poboljšanja u postupku prerade i tehnološkog razvoja proizvoda
Za očekivati je poboljšanje odnosa između prerađivača hrane i tržišne inspekcije, te prerađivača i potrošača
Pokazuje osvještenost proizvođača i njihovu privrženost ka ispunjenju očekivanja kupaca za zdravstvenom sigurnošću proizvoda
Usredotočava resurse na kritične dijelove proizvodnje
Udovoljava zakonskim propisima
Pruža veće pouzdanje u ispravnost proizvoda
Usklađenost proizvodnje sa preporukama CODEX Alumentariusa
Smanjeni proizvodni gubici/skupa proizvodnja
Nadopunjuje sisteme upravljanja kvalitetom npr. ISO 9001

Pored gore navednog efekti uspostave HACCP sistema se očituju i kroz samo poslovanje i to na:
Manji škart,
Manje reklamacije,
Manji povrat robe,
Veći promet,
Veći profit.